GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Dags att anmäla sig till grundutbildning i föräldrautbildningsprogrammet Parenting Young Children (PYC)

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som möter föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar där det finns behov av att stärka föräldrafärdigheter.

PYC Parenting Young Children foraldrautbildningsprogram

Vad är PYC?

Parenting Young Children (PYC) är ett hembaserat utbildningsprogram för föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar (IF). Det riktar sig till föräldrar som har barn som är yngre än sju år.

Programmet är framtaget för att stärka och utveckla föräldrarnas förmåga till samspel med och omvårdnad av barnet. Ett övergripande syfte med programmet är att barn till föräldrar med IF ska ges samma förutsättningar som andra barn till goda uppväxtförhållanden.

PYC är utarbetat vid Parenting Research Centre i Melbourne, Australien och sammanställt utifrån mångårig forskning. Det är den enda svenska utbildningsprogrammet som är anpassat till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar.


Till vem vänder sig PYC?

Yrkesverksamma som möter föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar där det finns ett behov av att utveckla och stärka föräldrafärdigheter kan använda PYC. Programmet kan även användas med andra föräldrar om det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat stöd.


Var och när sker utbildningen?

Utbildning för att kunna arbeta med PYC som metod och bli utbildad PYC-handledare kommer att äga rum den 3–5 mars 2015 i Göteborg, Linköping eller Uppsala beroende på vilken region som har flest anmälda till utbildningen. Därefter tillkommer deltagande i mindre metodstödsgrupper vid nio tillfällen.


Vad omfattar utbildningen?

En grundutbildning i PYC innehåller tre heldagars utbildning med föreläsningar och praktiska övningar. Därefter ges metodstöd vid nio tillfällen. Metodstödet sker i mindre grupper ca en gång per månad, två och en halv timme per tillfälle.

Metodstödet syftar till att vara ett stöd under inlärningen av en ny metod och i det konkreta arbetet med föräldrarna. Det ges av en tidigare utbildad PYC-handledare som har god erfarenhet och kunskap av programmet. För att få ett intyg på att man gått PYC-utbildningen är det obligatoriskt att närvara på minst sju av de nio metodstödsträffarna.


Kostnad?

Utbildningsavgiften för PYC är 15 400 kr (exkl. moms) och innefattar tillgång till PYC manualen, tre utbildningsdagar i följd och tillhörande metodstöd. Utbildningskostnaden kan delas upp på två budgetår om man önskar det.


Praktiskt genomförande av metodstöd?

Metodstöd kommer i första hand att kunna erbjudas i mellersta och södra Sverige kopplat till regionerna Uppsala län, Västra Götaland, Östergötland och Kalmars län eftersom det är i dessa regioner som vi i nuläget har tillgång till tidigare utbildade PYC-handledare som kan ge ett metodstöd. Deltagare behöver därför vara införstådda med att resa till metodstödjaren vid dessa träffar. För att kommuner som ligger på ett långt geografiskt avstånd ska kunna erbjudas utbildningen och även tillgodogöra sig ett metodstöd försöker vi i den utsträckning vi kan erbjuda alternativa lösningar.

Exempelvis kan en alternativ lösning vara att en kommun anmäler ett större antal deltagare så att de fyller en eller flera egna nätverksgrupper för metodstöd. Därefter kan en metodstödjare resa till gruppen mot en tilläggskostnad för restid, reskostnader och ev logi. I den mån vi har möjlighet att tillgodose dessa behov arbetar vi för sådana lösningar. Du är välkommen att kontakta någon av de regionala samordnarna eller nationell samordnare för att diskutera dessa alternativ.


Hur anmäler jag mig?

Om du är intresserad av att utbilda dig till PYC-handledare kan du skicka en intresseanmälan till Sandra Melander, nationell samordnare för PYC.

I anmälan ska du ange ditt namn och din mailadress. Om ni är flera från samma verksamhet kan ni anmäla er vid samma tillfälle. Det är dock viktigt att anmäla samtliga namn och mailadresser så att informationsutskick kan nå ut till samtliga. Ange också önskemål om utbildningsort i första hand.

Sista anmälningsdag för utbildningen i mars är den 5 december.


Faktorer att beakta för att på bästa sätt implementera PYC i sin verksamhet:

Vi är måna om att PYC som arbetssätt har goda förutsättningar att implementeras framgångsrikt och att det finns strategier för hållbarhet. Det är bland annat därför vi har byggt in ett kontinuerligt metodstöd. Vi har även erfarenheter av att det redan i urvalet av utbildningsdeltagare finns faktorer som är viktiga att beakta.

Vi vill skicka med denna kunskap att ta hänsyn till i anmälningsprocessen:

  • Vi rekommenderar att man bör vara två från varje verksamhet för att kunna stödja varandra i processen att lära sig det nya arbetssättet.
  • PYC är en individuellt hembaserat föräldrautbildningsprogram så det är en förutsättning att man har möjlighet att arbeta i föräldrarnas hem (eller i hemlik miljö t ex behandlingshem)
  • Det är en fördel om man har arbetat med andra föräldrautbildningsprogram.
  • PYC bygger på en tydlig pedagogik och ett manualbaserat material som underlättar inlärning av färdigheter för föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar. Erfarenheter av att arbeta pedagogiskt och manualbaserat är en fördel.


När får jag veta om jag fått en utbildningsplats?

Du kommer att meddelas om du erbjuds plats ca två månader (v 3) innan utbildningen startar. Cirka tre veckor innan utbildningen, efter att du bekräftat ditt deltagande, kommer du att få tillgång till PYC-manualen. Den skickas ut elektroniskt via mail. Utbildningen kommer att genomföras vid ett minimum antal deltagare av 20 personer men inte för fler deltagare än ca 25 personer för att tillförsäkra god kvalitet under utbildningen.


Kontaktuppgifter:

Sandra Melander, nationell samordnare för PYC samt regional samordnare för PYC i Uppsala län
Telefon: 018-611 67 90

Hanna Unger, regional samordnare för PYC i Västra Götaland
Telefon: 070- 348 67 92

Pernilla Nylén, regional samordnare för PYC Västra Hisingen (Göteborgs Stad)
Telefon: 031-366 60 69

Anna Nylén, regional samordnare för PYC i Östergötland och Kalmar län
Telefon:0141-22 53 64


Välkommen med din anmälan!


Läs mer:

Senast uppdaterad: 2014-11-05 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund