GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Boendeprognoser för särskilda boendeformer inom funktionshinder-och äldreomsorgsområdet

En kartläggning av hur 11 GR-kommuner arbetar med att prognostisera behovet av särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Hur kan vi öka kunskaperna om hur kommunerna kan göra bra prognoser för behovet av särskilda boenden som beviljas enligt socialtjänstlagen respektive lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)? Den frågan har diskuterats i GR:s socialchefsnätverk.

Att ta fram rättvisande prognoser är ett komplext arbete samtidigt som det får stor betydelse för människor om det finns boenden att tillgå eller inte. Det kan dessutom bli avsevärda kostnadseffekter om prognoserna inte stämmer med verkligheten.

Mot den bakgrunden har socialchefsnätverket gett GR i uppdrag att kartlägga hur arbetet med prognoser för behovet av särskilda boenden går till idag i kommunerna.


Kartläggning av hur prognoser görs idag

I kartläggningen har följande frågeställningar varit vägledande:

• Hur görs prognoserna av behovet av särskilda boenden i GR:s kommuner?
• Vilka är erfarenheterna av hur arbetet med prognoserna har fungerat och vad behövs för att de ska bli så rättvisande som möjligt?
• Vilka faktorer spelar in vid prognostiseringen? Vilka av dessa är påverkbara respektive inte påverkbara?
• Finns det kunskap från relevanta aktörer som exempelvis SKL, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och IVO att ta del av?
• Finns goda exempel att hämta från landet i övrigt?

Kartläggningen berör olika aspekter av prognostisering av framtida behov av särskilda boenden inom funktionshinder och äldreomsorg. Det handlar om alltifrån hur arbetet med prognoser är strukturerat till vad kommunerna har valt att ha med i prognoserna och vilka erfarenheter som kommunerna har av tidigare prognoser, samt vad andra myndigheter och organisationer anser vara viktigt.


Ladda ner rapporten

Bakgrundsfakta

Kommunerna är skyldiga enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar att planera för bostadsförsörjningen för sina medborgare. Syftet med lagen är att kommunerna ska ta fram riktlinjer för att planera för bostadsförsörjningen. Planeringen syftar till att skapa förutsättningar för att samtliga kommuninvånare ska kunna leva i bra bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Lagstiftningen ställer krav på att kommunerna ska tillgodose specifika behov hos kommuninvånarna, däribland att planera för särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning.


Kontaktperson på GR: Sara Nordenhielm

Senast uppdaterad: 2018-03-06 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund