GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Biståndsbedömning och bemanning i särskilda boenden

Välkommen till ett dialogseminarium den 22 april för politiker, chefer, biståndshandläggare, hälso- och sjukvårdspersonal och undersköterskor.

Med anledning av Socialstyrelsens nya förskrift om att bemanning ska kopplas till biståndsbedömning i särskilda boenden bjuder FoU i Väst/GR som första aktivitet in till ett dialogseminarium.

Föreskriften träder i kraft i januari 2014. Det blir då en skyldighet för socialnämnder att, för personer med demenssjukdom som fått beslut om särskilt boende, också fatta beslut om hemtjänstinsatser i boendet samt upprätta och följa upp genomförandeplaner. Bemanningen i de särskilda boendena ska anpassas till totala behovet hemtjänstinsatser för att på så sätt säkerställa att de boendes behov blir tillgodosedda. Föreskriften medför också krav på omsorgspersonalens kompetens.

Föreskriften är omdebatterad och har ifrågasatts av Sveriges Kommuner och Landsting. Föreskriften tros påverka äldreomsorgen på flera sätt såsom biståndshandläggares roll, förväntad ökad administration och förväntade ökade kostnader för bemanning.

Mot denna bakgrund bjuder FoU i Väst/GR in till ett dialogseminarium. Syftet med seminariet är att uppmärksamma och identifiera viktiga frågor som föreskriften för med sig. Vi hälsar därför dig som berörd aktör välkommen till en diskussion kring föreskriften för att skapa en bild av problematiken inför fortsatt arbete med att stödja kommunerna i frågan.

» Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund