GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Behandling för personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis

En rapport om behandlares perspektiv på metod och förhållningssätt. Studien är en del av det nationella projektet Trestad2.

cannabis_behandling_trestad2

Hur ser öppenvårdsbehandling ut i praktiken för personer som använder cannabis? Vad kan man lära av behandlarnas erfarenheter för att förbättra vård och behandling?

Kunskap om behandling i praktiken är en viktig del i ett evidensbaserade arbete. Det finns dock få studier som tillvaratar just denna typ av kunskap när det gäller behandling för personer som använder cannabis. Social resursförvaltning i Göteborgs Stad gav FoU i Väst/GR i uppdrag att genomföra en studie av den behandling för vuxna personer som använder cannabis som Behandlingsgruppen för drogproblem i Göteborg erbjuder.

Studien är ett delprojekt i det nationella projektet Trestad2 och denna skrift är första delrapporten från studien.

Rapporten riktar sig till främst till personal som arbetar inom missbruksvården eller som ger stöd och behandling till personer som använder cannabis.

En övergripande och fördjupande bild av behandlingsarbetet

Målet med rapporten är att presentera både en övergripande och en fördjupad bild av behandlingsarbetet. Den övergripande bilden ger en översikt över olika klientgrupper i öppenvården, behandlingsprocessen, insatser och olika förväntade utfall. Den detaljerade bilden har fokus på ”den tysta kunskapen” och implicit vetande i behandlarnas förhållningssätt. Citat från behandlarna används för att belysa en erfarenhetsbaserad kunskap som inte brukar komma på pränt och för att levandegöra praktiken. Den organisatoriska kontexten beskrivs också för att skapa förståelse för sammanhanget.

Tanken är att rapporten kan vara till nytta för både nybörjare och erfarna behandlare som underlag för att artikulera och reflektera över sin praktik. På en övergripande nivå bidrar rapporten till kunskap om öppenvårdsbehandling i praktiken för personer som använder cannabis.

Ladda ner


Kontaktperson på GR: Russell Turner

Senast uppdaterad: 2015-01-12 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund