GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Bättre vårdcentraler för sköra äldre

FoU i Väst ska studera hur primärvården arbetar med att minska den undvikbara slutenvården. Vad kan skillnaderna bero på? Vad kan vi lära av goda exempel?

Mycket av den slutenvård som sköra äldre får skulle kunna undvikas. Problemet är att vården och omsorgen inte alltid är anpassad att möta sköra äldres behov av individanpassade, samordnade och kontinuerliga insatser.


Skillnader i Västra Götalands län

I Västra Götalands län finns cirka 200 vårdcentraler i såväl privat som offentlig regi. Det finns dock skillnader i länet mellan vårdcentralernas resultat när det gäller kvalitetsindikatorerna Undvikbar slutenvård och Återinskrivningar på sjukhus inom 30 dagar, enligt data som analysenheten vid hälso- och sjukvårdsavdelningen inom VGR tagit fram. Det behövs mer kunskap kring vad som kan förklara dessa skillnader.


Uppdrag från Ledningsgruppen för samverkan i Västra Götalands län, LISA-gruppen

FoU i Väst/GR har därför fått i uppdrag att studera närmre hur primärvården arbetar med att minska den undvikbara slutenvården. Studiens syfte är att bidra till mer kunskap om primärvårdens roll samt framgångsfaktorer i vårdcentralernas arbete för att minska den undvikbara slutenvården av sköra äldre. Vad kan skillnaderna bero på? Vad kan vi lära av goda exempel?

Studien genomförs på uppdrag av Ledningsgruppen för samverkan i Västra Götalands län (LISA-gruppen) och är en del i länets gemensamma analysarbete kring kvalitetsindikatorerna undvikbar slutenvård och återinskrivning inom 30 dagar.

Studien inleds i december 2014 och avslutas i juli 2015.


Kunskapsöversikt om orsakerna till undvikbar slutenvård

FoU i Väst/GR tog 2013 fram en flervetenskaplig kunskapsöversikt om orsakerna till undvikbar slutenvård. Den visar att det inte finns en enskild lösning som kan minska dagens problem i vården och omsorgen kring sköra äldre, utan det krävs att problemet angrips på flera nivåer och ur ett flertal perspektiv samtidigt. Förhoppningen är att den nya studien kan bidra till fördjupad och kompletterande kunskap kring vilka insatser som fungerar för att möta sköra äldres behov.

Läs mer om kunskapsöversikten härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontaktperson på GR: Sara Nordenhielm

Senast uppdaterad: 2014-11-07 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund