GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Bättre vårdcentraler för sköra äldre

Det finns skillnader i Västra Götalands län mellan vårdcentralers resultat när det gäller kvalitets­indikatorerna Undvikbar slutenvård (USV) och Oplanerade återinskrivningar på sjukhus inom 30 dagar (ÅIS) bland patienter 65 år och äldre.

En del av skillnaderna kan förklaras av att patientunder­laget varierar, exempelvis vad gäller socioekonomi, vårdtyngd och antalet listade äldre. I andra fall är det inte lika tydligt vad variationerna beror på. För att länet ska kunna erbjuda en vård anpassad till sköra äldres behov och minska kostnaderna för USV och ÅIS, behövs därför mer kunskap om vad som kan förklara dessa skillnader.

FoU i Väst/GR har fått i uppdrag att studera hur vårdcentralerna arbetar med att minska USV och ÅIS. Studiens syfte är att bidra till mer kunskap om vårdcentralernas roll i detta sammanhang samt identifiera framgångsfaktorer i vårdcentralernas, kommunernas och sjukhusens arbete kring sköra äldre.

Studien genomförs på uppdrag av Ledningsgruppen för samverkan VGR/VGK (LISA-gruppen) och är en del i länets gemensamma analysarbete kring kvalitetsindikatorerna USV och ÅIS. Studien genomförs av Theresa Larsen och Carina Abrahamson Löfström och pågår under januari–juli 2015.

Kontaktperson på GR:Theresa Larsen


Senast uppdaterad: 2017-01-10 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund