GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Basal hygien i vård och omsorg

Här hittar du föreläsarnas bilder från den 27 november när Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg presenterades för berörda chefsnätverk i GR.

Att förebygga uppkomst av infektioner och smittspridning är en grundförutsättning för god kvalitet i alla former av vård eller omsorg.

Sedan 2007 finns föreskrifterna om basal hygien vilka hälso- och sjukvården samt tandvården lyder under.

Nära kontakt med personer som kan innebära risk för överföring av smitta förekommer inte bara inom vården utan även vid vissa moment inom omsorgen. Socialstyrelsen har därför utvidgat föreskrifterna till att även omfatta genomförandet av vissa insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL och lagen 1993:387 om stöd och särskild service till vissa funktionshindrade LSS.


Ladda ner föreskrifterna från Socialstyrelsens webbplats

Frågan om hur det kommer att påverka verksamheterna har kommit upp i GR:s nätverk för funktionshinderchefer och äldreomsorgschefer. GR bad därför Socialstyrelsen komma och presentera föreskrifterna och vad som gäller inom de olika verksamheterna och vilka undantag som finns. Under dagen berättade även Arbetsmiljöverket om föreskrifterna Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan och överkänslighet (AFS 2005:1).


Föreläsarnas presentationer


Kontaktperson på GR: Yvonne Witzöe (fd Andersson) och Linda Macke

Senast uppdaterad: 2015-12-08 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund