GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Barn som vi blir utmanade av

Denna kunskapsöversikt har växt fram ur ett utvecklingsarbete mellan Gryning Vård och FoU i Väst. Fokus har varit när barnens beteende blir svårhanterligt – det vill säga för utmanande för olika verksamheter – och inte barnets beteende i sig.

Det innebär att exempelvis både barn med aggressivt utåtagerande beteende och barn med självdestruktiva beteenden innefattas.

Utifrån detta kom utvecklingsarbetet att fokusera på situationer som kunde leda till sammanbrott i placeringarna, då den aktuella verksamheten blir för utmanad.

Kunskapsöversikten tar upp forskning och annan systematisk kunskap om barn som vi blir utmanade av. En naturlig ingång till detta område var att utgå från placeringsstabilitet respektive sammanbrott. I utvecklingsarbetet ingick även diskussioner i en fokusgrupp med representanter från olika verksamheter i Gryning Vård, där erfarenheter av situationer där verksamheterna utmanats blev belysta och analyserade.

I detta arbete togs ett analysverktyg fram för att systematisera kunskapen och möjliggöra en aggregering av kunskap på verksamhetsnivå. Analysverktyget presenteras i slutet av denna rapport.

Utvecklingsarbetet inom Gryning kring ”barn som utmanar” fortsätter, nu med perspektivet ”när verksamheten prövas”. En utvecklingsgrupp arbetar vidare med implementering och utveckling utifrån den strategi och handlingsplan som fastställdes av Grynings styrelse i december 2014.


Ladda ner

Senast uppdaterad: 2015-06-15 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund