GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Stiftelsen Allmänna Barnhuset bjuder in till en konferens i Göteborg den 20 november 2014.

Brukarmedverkan barn unga social barnavård

"Jag har alltid tänkt att jag har barnen i fokus men det blir något annat när man pratar om det. Jag har fått en annan medvetenhet!"

Socialsekreterare Fyrbodal

Knäck koden och öka ditt barnperspektiv!
Under konferensen presenteras konkreta exempel på idéer och initiativ och processer som startats i de sju regioner som medverkat i ett utvecklingsarbete. Nya arbetssätt har utvecklats bl.a. inom områden som;

  • utredningsarbetet
  • socialtjänstens tillgänglighet för barn
  • ta tillvara barns synpunkter
  • samla kunskap från barn för att utveckla socialtjänstens arbete


Utveckla arbetssätt och hållbara strukturer
Sextio socialarbetare från 37 kommuner startade ett utvecklingsarbete 2011 initierat av Barnhuset. Syftet var att utveckla arbetssätt och hållbara strukturer, för en ökad brukarmedverkan i socialt arbete för barn och ungdomar. Socialarbetarna har bl.a. diskuterat och problematiserat begrepp som barns och ungdomars delaktighet, medverkan och inflytande. De har även medvetandegjort sina egna förhållningssätt och strategier. För många har det varit en aha-upplevelse!

Kom och låt dig inspireras!

Senast uppdaterad: 2014-06-16 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund