GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Barnets rättigheter i vårdnadstvister – slutrapport från ett projekt som Allmänna Barnhuset drivit i samarbete med bland andra FoU i Väst

Rapporten sammanfattar utvecklingsarbetet i sex kommuner, utvärderingsresultat, den kunskapssammanställning som togs fram i samband med projektstart samt ett urval av lagtext och artiklar i barnkonventionen som reglerar arbetet.

Föräldrars konflikter om vårdnad, boende och umgänge leder allt oftare till utredningar inom socialtjänsten och antal tvister i domstol har ökat markant. Det har visat sig i både forskning och praktik att dessa föräldrar ofta har en mer komplex problematik och barnen befinner sig inte sällan i en utsatt situation. Samhällets insatser för att hjälpa barn och föräldrar är inte tillräckliga och leder inte alltid till hållbara lösningar med barnets bästa i fokus. Föräldrar och barn har också ofta kontakt med andra enheter inom socialtjänsten samtidigt som den familjerättsliga tvisten pågår med upprepade utredningar som följd.

Mot bakgrund av detta startade Stiftelsen Allmänna Barnhuset projektet ”Barnets rättigheter i vårdnadstvister”. Socialtjänsten i sex kommuner prövade nya arbetssätt utifrån tre övergripande mål;

  • Ökat samarbete mellan familjerättssekreterare och barnavårdsutredare
  • Stärka barnets delaktighet
  • Anpassa insatser och stöd till barn och föräldrar

I projektet prövades olika former för ökat samarbete genom ex. konsultationer, samråd och gemensamma handläggningsmoment. Detta bidrog till färre kontakter för barn och föräldrar och minskat dubbelarbete samt en ökad förståelse för varandras olika roller. Tillsammans fick man också en bättre helhetsbild och samlad kunskap om barnet och föräldrarnas situation. Barnperspektivet blev tydligare i utredningarna och vikten av varje barns rätt att bli delaktigt, bli lyssnat till samt att få information synliggjordes.

En viktig lärdom i projektet var att samhället kommer ofta in för sent när konflikten redan är cementerad. Föräldrar och barn behöver uppmärksammas tidigare och erbjudas stöd.

Senast uppdaterad: 2015-05-18 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund