GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Att tänka nytt inom ramen för det gamla

En rapport från följeforskningen av projektet Unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa

Hur kan stödet förbättras till unga som är i behov av specialistvård från mer än en organisation och då främst de som psykiatrin har svårt att hjälpa idag? Frågan har varit i fokus i projektet Unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa.

Tre förbättringsförslag

Inom ramen för projektet arbetades tre förbättringsförslag fram av representanter från organisationer som möter unga med allvarlig psykisk ohälsa (se nedan).

Ett av förslagen gick ut på att skapa en ny gemensam mottagning som skulle gå på tvärs över befintliga organisationer inom socialtjänst, BUP, vuxenpsykiatri och beroende. Tanken med det var att mottagningen skulle jobba utifrån ett helhetsperspektiv med patienter med en sammansatt problematik. Idén uppfattades dock som för svår att implementera och kommer därför inte att genomföras.

Ett annat förslag var att införa en funktion med ungdomslotsar som tillhör BUP, vuxenpsykiatrin och Beroendekliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Ungdomslotsarna ska hjälpa unga vuxna att få vård från sjukvården eller från andra aktörer.

– Det positiva med projektet är att chefer som har ansvar för målgruppen har satt sig ner och diskuterat problemet och arbetar för en lösning. Men risken med förslaget om ungdomslotsar är att dessa kommer att vara beroende av det befintliga systemet och inte kommer att kunna påverka de ibland rigida gränser som varje organisation sätter upp för vilka som ska få vård, säger Lisbeth Lindahl från FoU i Väst/GR som varit följeforskare i projektet.

För att motverka detta är tanken att ungdomslotsarna ska få ett tydligt mandat för att kunna fungera som ”kilar” som öppnar upp murarna kring berörda organisationer.

Initiativet till projektet Unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa kom från Temagrupp psykiatri, inom Kommun och sjukvård, Samverkan i Göteborgsområdet (en samverkansgrupp med representanter från Göteborgs Stad, Härryda kommun, Partille kommun, Öckerö kommun och Mölndals stad). Temagrupp psykiatri har godkänt förslaget om ungdomslotsar men frågan om finansiering är i dagsläget oklar.

Det tredje förslaget som togs fram i projektet rör behovet av ett samverkansavtal för unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa.

– Det vore bra och nödvändigt oavsett vilken lösning man väljer i övrigt. Det krävs något som lägger grunden för samverkan och påverkar det långsiktiga arbetet mellan berörda organisationer, säger Lisbeth.

Ett samverkansprojekt med många deltagare

Följande organisationer deltog i projektet: Göteborgs Stad, Mini-Maria, Mottagning för unga vuxna med psykisk ohälsa, Närhälsan, Stadsmissionen, Columbus (samordningsförbunden), SU Beroende, SU BUP, SU Psykiatri Affektiva I och II, SU Psykiatri Psykos, Temagrupp Barn och unga samt Temagrupp Psykiatri.


Ladda ner


Kontaktperson på GR: Lisbeth Lindahl

Senast uppdaterad: 2015-09-28 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund