GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården

En fördjupningsutbildning framtagen av SKL – "Kunskap till praktik"

De allra flesta föräldrar vill sina barns bästa, det gäller även föräldrar med missbruk eller beroende. Samtidigt brister föräldrar med missbruk eller beroende ibland i förmågan att vara en bra förälder och utsattheten i vardagen kan vara stor för barnen. Vi vet att en god relation till föräldrarna är en stark skyddsfaktor för barnen – även om föräldern har ett missbruk eller beroende.

Syfte
Avsikten med utbildningen är att ge deltagarna förutsättningar att utveckla ett barn- och föräldraperspektiv i sitt arbete. Visionen är att all personal som träffar personer med missbruk/beroende har fokus på såväl barnen som föräldraskapet och familjens betydelse. Intyg erhålles efter genomförd utbildning.

Omfattning och förutsättningar
Utbildningen omfattar tre heldagar som kan förläggas med mellanrum eller i en följd, beroende på verksamhetens behov. En processledare kommer till er verksamhet och lotsar genom web-föreläsningar, arbetsmaterial och fördjupande diskussioner. Verksamheten tillhandahåller utbildningslokal, internetuppkoppling, dator och projektor.

Uppföljning
Det finns möjlighet att också genomföra en uppföljningsdag för att konkretisera verksamhetens utvecklingsbehov i frågan. Vid uppföljningsdagen är det ett krav att även verksamhetsansvariga deltar.

Målgrupp
Personalgrupper inom missbruks- och beroendevård i Västra Götaland. Med fördel kan samverkansparter med barninriktning bjudas in att delta.

Senast uppdaterad: 2014-01-07 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund