GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Att mäta barns livsvillkor och hälsa

Ett antal regionala aktörer har startat ett nätverk för att stärka arbetet med mätningar som rör barns livsvillkor och hälsa.

Nätverket har initierats av Folkhälsokommitténs sekretariat och Rättighetskommitténs kansli inom Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, GR och Social resursförvaltning i Göteborgs Stad.

Två nationella aktörer är också inbjudna att delta: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Detsamma gäller länets övriga tre kommunalförbund.


Nätverket har två övergripande syften:

  • Stärka den regionala samordningen kring mätande uppföljningar och enkäter genom input och stöd till befintliga uppdragsaktörer inom området.
  • Stärka informations-, kunskaps- och erfarenhetsutbytet mellan nätverkets aktörer för ett bättre utnyttjande av länets/regionens resurser.


En del av ett socialt hållbart samhälle

Att synliggöra barns och ungas hälsa och livsvillkor med hjälp av kunskap och statistik är en nyckelfaktor för att vi ska kunna fatta rätt beslut, vidta rätt åtgärder och följa upp om vi lever upp till FN:s konvention om barnets rättigheter.

Den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige slår fast att aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar. FN granskar just nu Sveriges efterlevnad av barnkonventionen, därvi får kritik för skillnader i förhållande till bostadsort och rekommenderas att förbättra vår statistik föratt komma till rätta med den problematiken.


Behov av samordning

Det finns många mätningar av barns och ungas livsvillkor och hälsa som genomförs och används av olika organisationer och på olika geografiska nivåer – utan att det självklart finns kännedom om detta ”på tvärs” mellan genomförare/användare. För en enskild kommun eller annan användare är det svårt att ha överblick över vad som finns och vad som är lämpligast att satsa på i uppföljningar etc. Det finns ett behov av att göra resultat och material mer tillgängligt (något som bekräftades av diskussionerna vid en workshop i Göteborg hösten 2014 på temat Mått och mätningar av barns och ungas hälsa och livsvillkoröppnas i nytt fönster).

Bristande jämförbarhet i metoder/mätinstrument begränsar möjligheterna att relatera lokala resultat till regionala och nationella referenspunkter. Här skulle samordning mellan kommuner (och regioner) stärka nyttan av uppgifter/statistik som samlas in/sammanställs.

Samordning mellan olika aktörer och verksamheter skulle också minska risken att mätningar/undersökningar genomförs rutinmässigt och i onödan belastar både enkätrespondenter, de som involveras i datainsamling (t. ex. skolor) och de som ska bearbeta och använda sig av resultaten.


Uppstartsmöte

Ett uppstartsmöte för nätverket äger rum den 28 april 2014.Läs merKontaktpersoner på GR: Åsa Nilsson och Elisabeth Beijer

Senast uppdaterad: 2015-02-26 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund