GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

AME-chefer på studiebesök i Helsingfors

Den 15 oktober gjorde AME-cheferna i Göteborgsregionen en studieresa till Helsingfors för att få en inblick i den finska arbetsmarknaden, med tonvikt på insatser för ungdomar och långtidsarbetslösa.

På studieresan besökte man bland annat Finlands kommunalförbund, ungdomsverkstaden Sveps och Arbetsförvaltningen, som är Finlands motsvarighet till Arbetsförmedlingen.

Ungdomsarbetslösheten i Finland ligger på liknande nivå som i Sverige och man kraftsamlar nationellt kring frågan, bland annat för att man ser risker med de stora pensionsavgångar som väntas. På Sveps, som är den enda svenskspråkiga ungdomsverksamheten i Helsingforsområdet, arbetar man både med sysselsättning, coachning och uppsökande verksamhet. Sveps vänder sig främst till ungdomar som riskerar att hamna långt från arbetsmarknaden.

På Respa (Integrations- och sysselsättningsbyrån) coachas arbetslösa ungdomar som deltar i ungdomsgarantin. Verksamheten är frivillig och den genomsnittliga inskrivningstiden är 6–7 månader. Respa erbjuder exempelvis coachning, vägledning mot utbildning och kurser i finska. Man arbetar också med hälsa och friskvård för de unga och erbjuder hjälp med skulder. Det centrala är att den unge själv tar ansvar för sitt liv. Kontakten med Respa fortsätter även när personen börjat arbeta, går på arbetsprövning eller utbildning.

Sammantaget gav studieresan en god inblick i det finska arbetsmarknadssystemet på både nationell och kommunal nivå, de insatser som finns för långtidsarbetslösa och ungdomar och vilka utmaningar som den finska arbetsmarknaden står inför.

Kontakt: Ulrica Furby

Senast uppdaterad: 2014-11-03 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund