GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Äldre & läkemedel: seniormedicin.se

Ett nytt webbaserat stöd med fakta och praktiska råd vid läkemedelsbehandling av äldre.

aldre lakemedel seniormedicin.se

Seniormedicin.se är en webbplats med fakta och praktiska råd vid förskrivning och uppföljning av läkemedel till äldre. Den innehåller information om rationell respektive olämplig behandling vid vanliga diagnoser hos äldre samt ger vägledning avseende val av preparat, behandlingsregim, dosering och läkemedelskombinationer.

Informationen baseras på Socialstyrelsens rapport Indikatorer för god läkemedelsterapi från 2010, men har uppdaterats med nyare referenser och de senaste riktlinjerna kring UVI och skattning av njurfunktion.


För dig som förskriver läkemedel

Seniormedicin.se vänder sig i första hand till läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Det är det möjligt att söka information om substanser, preparat, symtom och diagnoser samt om det är något särskilt man bör beakta i behandlingen av den äldre patienten. På sidan finns också statistik över äldres läkemedelsanvändning i Sverige. Information om berörda substanser och preparat hämtas från Svensk Informationsdatabas för Läkemedel och uppdateras en gång i månaden.


Om seniormedicin.se

Seniormedicin.se har utvecklats av FoU i Väst/GR på initiativ av LOK (nätverket för landets läkemedelskommittéer) och med stöd av Socialstyrelsen.

Senast uppdaterad: 2014-04-15 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund