GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Åldersvänlig tät stad: seniorperspektivet i stadsutveckling

I samarbete med KTH bjuder Göteborgs Stad in till ett kostnadsfritt kunskapsseminarium den 6 oktober.

Varmt välkommen till ett inspirerande kunskapsseminarium som belyser vikten av att bredda äldreperspektivet i stadsplanering och som riktar sig till näringsliv, akademi, offentlig sektor samt politiker.

Åldersvänlig tät stad
Snart är en fjärdedel av befolkningen över 65 år. Samtidigt förtätas både Stockholm och Göteborg i hög takt. Att ha med seniorperspektivet i stadsplaneringen är därför en nödvändighet.

Som första svenska stad har Göteborg anslutit sig till WHO:s globala nätverk för åldersvänliga städer för att göra staden till en optimal plats att åldras på. Vilken kunskap och vilka metoder behövs för att utveckla funktionella livsmiljöer? Svaren utmanar alla led i planerings- och byggprocessen.

Världen blir äldre - stadslivet förändras
Det krävs nytänk när befolkningen åldras, inte minst inom samhällsplanering och stadsbyggnad. Tidigare har starkt fokus legat på själva bostadens form och funktion, men frågan behöver breddas och även inkludera äldres livssituation utanför bostaden.

Det handlar dels om utformning av offentliga rum och bebyggelsestruktur, dels om lokalisering av bostäder i förhållande till andra viktiga funktioner som gör det möjligt för äldre att leva ett aktivt, socialt och självständigt liv med hög livskvalitet.

Mer kunskap och högre kompetens
Äldreperspektivet saknas i svensk stadsplanering. Såväl offentlig som privat sektor behöver bli bättre på att förstå äldres behov och önskemål. Det behövs en ökad kompetens och förändrade arbetssätt för att integrera äldreperspektivet
i stadsplaneringen.

Det kan handla om att organisera planeringen på ett annat sätt, bjuda in äldre och personal inom vård- och omsorg att aktivt medverka i design- och planprocesserna i tidigt skede, samarbete med bostadsföretag med flera för att få bättre design- och beslutsunderlag och därmed bättre miljöer att leva i.

  1. Läs merPDF

Senast uppdaterad: 2016-12-30 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund