GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Aktualiseringar till socialtjänsten
– en kartläggning i åtta kommuner

Studien visar att det har skett en kraftig ökning av antalet aktualiseringar och antal barn som blir aktualiserade till socialtjänsten från 2014 till 2017 (73 %). Det innebär bland annat en ökad arbetsbelastning för socialtjänsten.

IFO-chefsnätverket i Göteborgsregionen har uppmärksammat att antalet aktualiseringar till den sociala barn- och ungdomsvården ökat stadigt de senaste åren. Nätverket tog därför initiativ till denna kartläggning som omfattar åtta kommuner: Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn och samtliga stadsdelar i Göteborg.

I kartläggningen undersöks aktualiseringar under 2017 utifrån aktualiseringstyp, barnets/ungdomens kön och födelseår, vem som aktualiserar, orsak till aktualiseringen samt om man fattar beslut om att inleda utredning eller ej.

Enligt Socialstyrelsen består aktualiseringar av ansökningar, anmälningar och information på annat sätt. Den största andelen aktualiseringar i kartläggningen utgörs av anmälningar (80 %).

Det framgår att de flesta aktualiseringar sker när barnet är 14–18 år. Totalt sett är andelen flickor 38 % och andelen pojkar 62 %. Den vanligaste orsaken till orosanmälan är bristande omsorg. Sammantaget i kommunerna väljer man att inte inleda utredning vid 36 % av alla aktualiseringar.

Att jämföra rutiner och arbetssätt mellan olika stadsdelar och kommuner kan ge ytterligare kunskap om hur bedömningar görs i olika ärenden. Det skiljer sig en hel del i Göteborgsregionen när det gäller hur stor andel av alla barn och ungdomar som blir aktualiserade, i vilka åldrar detta sker, och i vilken utsträckning som utredning öppnas. Detta är kunskap som kan vara användbar vid planering av organisering och resurstilldelning.


Ladda ner

 

Kontaktperson på GR: Jeanette Olsson

Senast uppdaterad: 2018-08-20 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund