GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Utvärdering av projektet Mera Svenska Bättre Hälsa

FoU i Väst/GR ska utvärdera verksamheten Mera Svenska Bättre Hälsa, åt Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA). Verksamheten har varit igång sedan hösten 2011 och bedrivs av Äpplet Jobbcentrum i stadsdelen Västra Hisingen. Mera Svenska Bättre Hälsa handlar om att organisera aktiviteter för personer som på grund av för små framsteg inom SFI har fått avbryta sina SFI-studier. Innehållet i verksamheten fokuserar på samhällsinformation – framför allt om arbetsmarknad och arbetsliv, hälsa och lätt svenska. Verksamhetens ambition är att stötta deltagarna till att kunna återuppta sina SFI-studier igen.

Utvärderingens syfte är att beskriva vad verksamheten Mera Svenska Bättre Hälsa är och vad de försöker åstadkomma samt att diskutera den i förhållande till befintlig forskning på området. Utvärderingen kommer bestå av intervjuer, fokusgrupper, deltagande observation och framtagande av en kunskapsöversikt. Resultat kommer att presenteras vid ett lärandeseminarium i början av 2017 där relevanta aktörer bjuds in för att med grund i forskningsöversikten och analysen av verksamheten diskutera hur det aktuella problemet ska bemötas.


Kontaktperson på GR

Cornelia Björk

031-335 51 27

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund