GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Mobility for Welfare in Gothenburg region, MWGR

Projektet Mobility for Welfare in Gothenburg Region (MWGR) handlade om att kompetensutveckla 150 offentligt anställda inom GR:s medlemskommuner med syfte att minska utanförskapet, öka anställningsbarheten och stärka välfärden. Projektet pågick under 2013–2015.

Kompetensutvecklingen bestod av europeiskt erfarenhetsutbyte inom området utanförskap och välfärd. GR arbetar i nära samarbete med 13 partner från 10 olika länder i Europa.

MWGR var ett resultat av både efterfrågan och behov bland anställda inom GR:s medlemskommuner som deltar i nätverk och projekt inom följande områden: elever som riskerar studieavbrott, ungdomar i utanförskap, arbetsmarknads- och sociala frågor, äldrevård samt personalfrågor. Behovet bland de anställda är att fördjupa och bredda kompetensen kring yrkesrollen genom att byta erfarenheter med kollegor inom EU.

Projektets bakgrund bottnar i utmaningar som vi står inför idag kring utanförskap och välfärd men också med koppling till demografiska utmaningar i framtiden. Man beräknar att den genomsnittliga åldern på den arbetande befolkningen kommer att öka och antalet människor i arbetsför ålder minska under de kommande 20 åren.

Projektet finansierades med medel från EU-programmet för livslångt lärande, Leonardo da Vinci.

Kontaktperson på GR

Ulrica Furby

031-335 5025
0766-45 33 13

 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund