GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Kompetensmatchningsmodellen

Kompetensmatchningsmodellen handlar om att matcha arbetsgivares behov med nyanländas kompetens.


Pilotprojektet Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer

Det är brist på VA-ingenjörer i Göteborgsregionen och det är tidskrävande att få sin kompetens validerad till svenska förhållanden. Pilotprojektet Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer syftade till att matcha kommunernas kompetensbehov med den kompetens som finns hos ingenjörer som är nya i Sverige.

Målet med projektet var dels att underlätta integrering på den svenska arbetsmarknaden, dels att stötta kommunernas arbete med att hitta efterfrågad arbetskraft. FoU i Väst har utvärderat projektet och kan konstatera att det blev framgångsrikt.

Utvärderingen synliggjorde dilemmat att arbetsgivare med kompetensbrist har svårt att frigöra tid för handledning av praktikanter, vilket är en förutsättning för att praktikanten ska få en fungerande introduktion. Denna fråga kom därför i fokus i det fortsatta arbetet med kompetensmatchningsmodellen, se nedan.

Ladda ner utvärderingen av pilotprojektet:

  1. Kompetensmatchningsmodellen – från integrering till rekryteringPDF

Pilotprojektet pågick från december 2015-oktober 2016 och finansierades av Västra Götalandsregionen, GR och medverkande kommuner. Även Vinnova var med och finansierade en utvärdering och modellutveckling inför uppskalning av projektet.


Nytt projekt med reviderad modell

Pilotprojektet utvärderades och baserat på de lärdomar som gjordes reviderades modellen. Den reviderade modellen har nu prövats inom ramen för ett nytt projekt; På rätt plats. Den här gången ingick fler yrkeskategorier och även privata arbetsgivare kunde delta.

I samband med det nya projektet har FoU i Väst utvärderat kompetensmatchningsmodellen ur arbetsgivarnas perspektiv:

FoU i Väst har även utvärderat På rätt plats ur deltagarnas perspektiv:


Vill du veta mer?


Kontaktpersoner på GR

Maja Wadstein
031-335 54 45

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund