GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Kartläggning av assisterande tjänster

Våren 2016 genomförde Arbetsförmedlingen i Göteborg Halland och GR en gemensam konferens på temat framtidens kompetensförsörjning och inkludering på arbetsmarknaden.

Valet av tema ska ses i ljuset av två centrala samhällsutmaningar; dels den kompetensbrist och de rekryteringssvårigheter som många arbetsgivare ger uttryck för, dels den växande andelen arbetssökande som trots en god arbetsmarknad inte lyckas få ett arbete och som befaras hamna i ett långvarigt utanförskap.

Den idé som fick mest uppmärksamhet och som flest konferensdeltagare uppfattade som angelägen att arbeta vidare med var det som här kallas för assisterande tjänster.

Som benämningen antyder är det någon form av enkelhet som eftersträvas, men det behöver inte innebära att arbetsuppgifterna är enkla i objektiv mening. Det kan handla om arbetsuppgifter som är enkla på så sätt att de inte kräver någon formell utbildning och att det går snabbt att lära sig uppgifterna, men det kan också handla om arbetsuppgifter som kräver formell utbildning och som det tar tid att lära sig, men som idag ingår i yrken eller tjänster som kräver en betydligt mer kvalificerad utbildning.

För att tydliggöra fenomenet har FoU i Väst genomfört en kartläggning som fokuserar på följande teman:

  1. Problembilden: Vilka samhälleliga problem förväntas assisterande tjänster lösa? Hur kan man förklara att assisterande tjänster fått genomslag just nu?
  2. Vilka ideologiska/politiska skiljelinjer aktualiseras av fenomenet assisterande tjänster?
  3. Hur kan assisterande tjänster som fenomen kategoriseras utifrån fokus, innehåll, form och organisering?
  4. Vilka effekter förväntas och vilka effekter har kunnat påvisas av insatser som ryms inom fenomenet assisterande tjänster?

FoU i Väst fortsätter följa kommunernas arbete med den här frågan och en uppföljning kommer att göras under 2018. 

Laddda ner

Kontaktperson på GR

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund