GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Hållbart arbetsliv – socialsekreterarrollen i utveckling

Projekt Hållbart arbetsliv – socialsekreterarrollen i utveckling drevs av GR i samverkan med SKL under januari till juni 2016. Projektet är en del av en större förstudie som finansieras av Europeiska socialfonden inom temat Framtidens välfärd – kompetensförsörjning inom välfärdssektorn.

Syftet med projektet var att skapa ett underlag för att stötta kommunerna inför ett kommande utvecklingsarbete inom ekonomiskt bistånd genom att kartlägga och sammanställa kunskap inom området samt föra dialog med ett antal av Sveriges kommuner genom en särskilt tillsatt referensgrupp.
Vilken kunskap finns idag när det gäller socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd och vilka slutsatser kan dras när det gäller områden att prioritera i ett framtida förändringsarbete?

I juni 2016 lämnade projektet ifrån sig en slutrapport som tillsammans med övriga resultat från förstudien ska generera projektidéer och utgöra ett underlag för kommande genomförandeprojekt inom Europeiska socialfonden som ESF-rådet ska utlysa medel för under 2016.

 

Ladda ner

  1. Ekonomiskt bistånd, en förstudie inför ett utvecklingsarbetePDF
  2. Forskning om ekonomiskt biståndPDF
    En översikt av forskning om verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd
  3. Vad får socialsekreterarna att stanna?PDF
    En forskningsöversikt om arbetssituationen och påverkansfaktorer som gör att man stannar kvar i yrket som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd

 

Kontaktperson på GR

Cornelia Björk

031-335 51 27

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund