GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Varför resulterar insatser som ska främja entreprenörskap i att fler män än kvinnor blir företagare?

Västra Götalandsregionen genomför årligen en rad insatser och program för att främja entreprenörskap.

Det har visat sig att färre kvinnor än män blir företagare efter att ha deltagit i de här aktiviteterna. Därför ska nu FoU i Väst/GR göra en bortfallsanalys ur ett jämställdhetsperspektiv för att analysera orsakerna till detta.

Syftet med bortfallsanalysen är att få kunskaper som kan bidra till att Västra Götalandsregionens entreprenörskapsfrämjande insatser och program förbättras och utformas så att de i högre utsträckning matchar kvinnors och mäns behov och inte leder till att någon diskrimineras på grund av kön eller andra faktorer.

Analysarbetet genomförs som en del i den handlingsplan för jämställd tillväxt som tagits fram av Västra Götalandsregionen på uppdrag av Tillväxtverket i samverkan med länets kommunalförbund, Business Region Göteborg, länsstyrelsen, Regionalt Resurscentra för jämställd tillväxt och utveckling i Västra Götaland samt Equality Development Center West Sweden.

Resultatet kommer att publiceras i en rapport under senvåren 2018.

Kontaktperson på GR

Theresa Larsen
031-335 51 99

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund