GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Analysmodell för kunskapsbaserad prioritering av målgrupper och insatser

I projektet har en analysmodell utarbetats som gör det möjligt för samordningsförbundet att bättre ta tillvara tillgänglig statistik rörande förbundets målgrupper. Projektet initierades av Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Efter hand anslöt sig Samordningsförbundet i Öckerö kommun.

I dialog med samordningsförbunden har den mest relevanta statistiken valts ut och därefter bearbetats och sammanställts på ett överskådligt sätt. Analysmodellen omfattar fyra teman: arbetslöshet, ohälsa, försörjning samt befolkningsprofil, med statistik hämtad från olika källor (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kolada, SCB, Skolverket, ungidag.se, Västra Götalandsregionen).

Statistikunderlaget syftar till att ge samordningsförbunden ett stöd i prioriteringar av målgrupper och insatser. Förhoppningen är att årligen kunna uppdatera underlaget för att kunna följa utvecklingen över tid och uppmärksamma tendenser/förändringar.

Uppdragsgivare och finansiär har varit Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn samt Samordningsförbundet Öckerö. Projektet pågick under perioden september 2016 – februari 2017.

Ladda ner slutrapporterna:

             

Kontaktpersoner på GR

Åsa Nilsson

031-335 51 98

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund