GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

AKTUELLT ARBETE, ARBETSMARKNAD

GR Välfärd arbetar med följande satsningar och projekt som rör området Arbetsmarknad:

Analysmodell för kunskapsbaserad prioritering

Syftet med projektet har varit att arbeta fram en analysmodell som gör det möjligt för samordningsförbunden i Öckerö respektive Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn att bättre ta tillvara på tillgänglig statistik.

Arbetslöshetsstatistik i GR-området

En gång i månaden presenterar Arbetsförmedlingen ny statistik om hur arbetslösheten ser ut i landet. Här hittar du statistik för GR-kommunerna.

Entreprenörsfrämjande insatser ur ett jämställdhetsperspektiv

Varför resulterar insatser som ska främja entreprenörskap i att fler män än kvinnor blir företagare?

FoU-plattform för kommunal arbetsmarknadsverksamhet

FoU i Väst har med stöd av de kommunala arbetsmarknadsenheterna i uppdrag att bygga upp en kunskapsplattform kring det kommunala arbetsmarknadsuppdraget. Syftet är dels att göra gemensamma kartläggningar och analyser men även bygga upp en närmare kontakt med universitet och högskolor för att uppmuntra till mer forskning inom området.

HälsoGReppet

Det övergripande målet med det här ESF-projektet är att stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa.

  1. Läs mer

Kartläggning av assisterande tjänster

FoU i Väst genomför en kartläggning som bland annat fokuserar på vilka samhälleliga problem som assisterande tjänster förväntas lösa.

Kommungemensam plattform för nyanlända

Kommungemensam plattform för nyanlända syftar till att genom kommunsamverkan främja vuxna, nyanlända flyktingars etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Kompetensmatchningsmodellen

Kompetensmatchningsmodellen handlar om att matcha arbetsgivares behov med nyanländas kompetens.

Kompetensplattform Västra Götaland

Arbetsmarknaden i Västra Götaland befinner sig i en stor omställning då antalet pensionsavgångar är större än antalet inträdare. Därför har Västra Götalandsregionen i nära samverkan med de fyra kommunalförbunden etablerat Kompetensplattform Västra Götaland.

KUB-modellen

Validering Väst och Göteborgs Stad (park- och naturförvaltningen, arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen) genomför ett samverkansprojekt som har resulterat i KUB-modellen. KUB-modellen är framförallt till för personer som har eller avser att nå en reell kompetens som inte på ett bra sätt går att bedöma mot svenska skolsystem eller branschkrav.

Kvalitetssäkring av instrument för arbetstyngdsmätning

Göteborgs Stad har tagit fram en modell för arbetstyngdsmätning för socialsekreterare inom barn- och ungaområdet. SKL gav FoU i Väst/GR i uppdrag att kvalitetssäkra modellen.

MWGR

Projektet Mobility for Welfare in Gothenburg Region (MWGR) handlade om att kompetensutveckla 150 offentligt anställda inom GR:s medlemskommuner med syfte att minska utanförskapet, öka anställningsbarheten och stärka välfärden. Projektet pågick under 2013–2015.

Nyckeltal Personalhälsa

Sedan ett tiotal år tillbaka har man inom GR årligen sammanställt en rapport med nyckeltal inom personalområdet.

Personal- och rekryteringsbehov i GR-kommunernas verksamheter

Den senaste sammanställningen avser 2016–2026.

Personalförsörjning — intresserad av arbete i kommunen?

Inom Göteborgsregionen behövs kvalificerade medarbetare inom alla kommunala verksamhetsområden. Vi ser positivt på att ta emot praktikanter och examensarbetare. I varje kommun i GR finns kontaktpersoner som kan lotsa vidare för frågor kring praktik, examensjobb med mera.

Social hänsyn vid upphandling och idéburet offentligt partnerskap 

Projektet syftar till att öka kunskapen inom GR-kommunerna om social hänsyn vid upphandling och idéburet offentligt partnerskap. Förutom föreläsningar kommer det att erbjudas kommunövergripande workshops och möjlighet till lokalanpassat stöd.

Vård- och omsorgscollege, Göteborgsregionen

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Yggdrasil – en gränsöverskridande arbetsmarknad

Projektets huvudsakliga mål är att ta fram processer och metoder för att synliggöra individens kompetens i relation till specifika arbetsuppgifter och därmed öka möjligheterna till arbete.

Yrkesambassadörer i GR

Ett kommunikationsprojekt med yrkesambassadörer för att etablera arenor som ger kommunerna möjlighet att föra dialog med studenter på högskola och universitet.

Yrkesintroduktionsanställningar

Just nu genomförs ett försök med en regional YA-stödjare i Västra Götaland. Syftet är att underlätta det arbetsplatsförlagda lärandet för de arbetsplatser som anställt, eller kommer att anställa, ungdomar på yrkesintroduktionsavtal.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund