GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

EU och internationellt arbete

I enlighet med GR:s verksamhetsinriktning ska det internationella perspektivet och EU-frågorna genomsyra förbundets verksamhet. Omvärldsbevakning och kompetensutveckling kring EU-frågorna är en del av uppgiften samt att inom GR:s verksamhetsområden använda EU-fonder och program. Målsättningen är att EU-arbetet ska bidra till tillväxt och utveckling i medlemskommunerna, gärna i form av gemensamma utvecklingsprojekt. GR deltar därför i flera regionala, nationella och internationella EU-nätverk som rör utbildning, arbetsmarknad, sociala frågor, samhällsplanering och forskning.

EU-samverkan i Göteborgsregionen

Åtaganden EU-handslaget

Pågående EU-projekt

GR:s nätverk

Partners

Kurser och konferenser

EU och skolan

Publikationer

Avslutade EU-projekt

Kontakta oss

Nyhetsarkiv

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund