GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Miljödiplomerad

Göteborgsregionens kommunalforbund har miljödiplomerats av Göteborgs Stad

Göteborgsregionens Kommunalforbund har miljödiplomerats av Göteborgs Stad

Sedan år 2003 är GR miljödiplomerad och ser detta som en självklar del i vår verksamhet.

GR genomgår en miljörevision av externa revisorer en gång per år och interna miljörevisioner däremellan för att ständigt förbättra miljöarbetet och fortsätta leva upp till kraven i diplomeringen.

GR strävar efter att integrera miljöaspekter i verksamhetens alla processer och därmed bidra till en hållbar utveckling.

Vårt miljöarbete ska genomsyra varje del av vår verksamhet och präglas av

 • Kompetens
 • Delaktighet
 • Engagemang

För 2016 var följande fyra större miljömål uppsatta:

 • Minskade koldioxidutsläpp genom mindre användning av privata bilar I tjänsten och minskade privatresor för anställda i egen bil.
  - GR anslöt sig 1 juni 2016 till Sunfleet bilpool och har därmed avskaffat vår egen bilpool

 • Minska posthanteringen genom att öka antalet E-fakturor
  - Antal skickade E-fakturor har ökat från 12 900 till drygt 17 000 och mottagna E-fakturor från 1600 till 2600

 • Minska resandet i tjänsten och att resandet när behov finns sker i huvudsak med cykel eller kollektivtrafik. Uppmuntra att även privat resande sker med kollektivtrafik eller poolbil.
  - En ny mötes- och resepolicy är framarbetat för beslut under våren 2017
    

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund