GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

AKTUELLT ARBETE: BARN, UNGA OCH FAMILJ


GR arbetar med följande satsningar och projekt inom det sociala området som rör Barn, unga och familj:

Barnmätverket – ett regionalt nätverk kring mätningar av barns livsvillkor och hälsa för social hållbarhet

Tillsammans med Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Social resursförvaltning i Göteborgs Stad har GR etablerat ett nätverk kring mätningar av barns livsvillkor och hälsa för social hållbarhet.  

CERA - Center of Education and Research on Addiction at the University of Gothenburg

CERA (tidigare FMB) är en centrumbildning vid Göteborgs universitet som arbetar med forsknings-, utvecklings- och utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk och beroende, med fokus på alkohol och narkotika.

Elevhälsans kuratorer och skolteam inom SDF Västra Hisingen

FoU i Väst/GR kommer under 2017 att genomföra två olika undersökningar inom SDF Västra Hisingen i Göteborgs Stad. Undersökningarna ska belysa organiseringen av elevhälsans kuratorer samt de skolteam som verkar på ett antal skolor i Biskopsgården.

  1. Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar

GR är en arena för samarbete, kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning kring arbetet med ensamkommande barn och ungdomar.

Kompetens och stabilitet i den sociala barn- och ungdomsvården

GR har på uppdrag av medlemskommunerna tagit fram en handlingsplan för introduktion och fortbildning för personal inom myndighetsutövningen i den sociala barn- och ungdomsvården. Inledningsvis ska fokus främst ligga på en introduktionsplan för nyutbildade socionomer och nyanställda. Det långsiktiga målet är att uppnå en trygg och säker vård för barn och unga genom ökad kompetens och stabilitet.

Kvalitetssäkring av instrument för arbetstyngdsmätning

Uppdraget till FoU i Väst är att ta fram ett underlag som kan bidra till att kvalitetssäkra instrumentet för arbetstyngdsmätning för socialsekreterare inom barn- och ungaområdet så att tolkningsutrymmet i hur modellen används begränsas.

Lupp – lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Undersökningen tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder – det gäller både skolan, fritid, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Mötesplats Funktionshinder

Mötesplats Funktionshinder arrangeras för anställda inom verksamhetsområdet Funktionshinder i GR:s 13 medlemskommuner. Dagarna syftar till att dela med sig av kunskap och erfarenheter, att inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt att stärka yrkesroller.

Mötesplats IFO

Mötesplats IFO är ett årligt återkommande och uppskattat arrangemang som bereder plats på scen för kommunernas egna verksamheter inom Individ- och familjeomsorg.

Nya GRannar

Projektet syftar till att ge personal som arbetar gentemot ensamkommande barn och unga bättre verktyg och stärkt kompetens för att kunna möta barnen med en långsiktig målorienterad omsorg som präglas av ett ställföreträdande föräldraskap, ett respektfullt förhållningssätt och god omsorg med hög kvalitet.

Parenting young Children (PYC)

PYC är ett föräldrautbildningsprogram som vänder sig till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar.

Personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området i GR-kommunerna

Den senaste sammanställningen publicerades 2014.

Plug In 2.0: Deltagarenkäter och fallstudier av verkstäder

Plug In är Sveriges största projekt för att stötta ungdomar till att fullfölja gymnasieskolan. FoU i Väst/GR har fått i uppdrag av SKL att genomföra enkäter med projektets deltagande ungdomar, som en del av en bredare extern utvärdering av projektet som ska göras framöver.

Samarbete om FoU-stöd till Gryning Vård AB

Kunskapsbaserat utvecklingsarbete för kvalificerade vårdinsatser. Fokuserar på bedömningsinstrument, FoU-cirklar och forskningsstöd i utvecklingsinsatser.

SamTidigt

Syftet med projektet var att utveckla metoder och verktyg så att skola och socialtjänst ska ge samordnade och samtidiga insatser, i tid till barn i utsatta miljöer. Projektets deltagare var medarbetare och chefer i skola och socialtjänst i sju kommuner.

Social översiktsplan i Kungälv

I Kungälvs kommun finns sedan 2015 en social översiktsplan som ska vara ett stöd vid prioritering av insatser för att skapa ett socialt hållbart samhälle i hela kommunen. FoU i Väst/GR bistår under vintern 2016–2017 i uppföljning och vidareutveckling av arbetet med den sociala översiktsplanen.

Toleransprojektet/Kungälvsmodellen

Det huvudsakliga målet med Toleransprojektet/Kungälvsmodellen är att ungdomar ska inse värdet av att delta i den demokratiska gemenskapen och att stärka motståndet mot destruktiva beteendemönster. FoU i Väst följer införandet av en pilot i Göteborgs Stad av Toleransprojektet/Kungälvsmodellen. 

  1. Läs mer

Ungdomsmottagningarna i Västra Götalands län

FoU i Väst/GR kartlägger ungdomsmottagningarna i länet, belyser vilka ungdomsgrupper som kommer dit samt utvärderar de särskilda satsningar som görs för att förstärka arbetet med psykisk hälsa.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) socionomprogrammet

GR bidrar till att understödja dialogen mellan medlemskommunerna och Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, om den verksamhetsförlagda utbildningen för socionomer.

  1. Läs mer

Öppna jämförelser och kvalitetsregister inom socialtjänsten

GR ger kommunerna stöd för att kunna analysera och använda öppna jämförelser i sitt förbättringsarbete. GR-kommuner deltar sedan våren 2012 också i nätverk kring kvalitetsregistret Senior alert respektive Svenska Palliativregistret.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund