GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

AKTUELLT ARBETE: BARN, UNGA OCH FAMILJ


GR arbetar med följande satsningar och projekt inom det sociala området som rör Barn, unga och familj:

Barnmätverket – ett regionalt nätverk kring mätningar av barns livsvillkor och hälsa för social hållbarhet

Tillsammans med Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Social resursförvaltning i Göteborgs Stad har GR etablerat ett nätverk kring mätningar av barns livsvillkor och hälsa för social hållbarhet.  

CERA - Center of Education and Research on Addiction at the University of Gothenburg

CERA (tidigare FMB) är en centrumbildning vid Göteborgs universitet som arbetar med forsknings-, utvecklings- och utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk och beroende, med fokus på alkohol och narkotika.

Ensamkommande barn och ungdomar

GR är en arena för samarbete, kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning kring arbetet med ensamkommande barn och ungdomar.

Kunskapsstöd: Kartläggning av socialtjänstens behov av kunskapsstöd

FoU i Väst/GR och FoU Socialtjänst vid Fyrbodals kommunalförbund kartlägger hur behov av kunskapsstöd inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården identifieras idag.

Kvalitetssäkring av instrument för arbetstyngdsmätning

Uppdraget till FoU i Väst är att ta fram ett underlag som kan bidra till att kvalitetssäkra instrumentet för arbetstyngdsmätning för socialsekreterare inom barn- och ungaområdet så att tolkningsutrymmet i hur modellen används begränsas.

Lupp – lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Undersökningen tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder – det gäller både skolan, fritid, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Mötesplats Funktionshinder

Mötesplats Funktionshinder arrangeras för anställda inom verksamhetsområdet Funktionshinder i GR:s 13 medlemskommuner. Dagarna syftar till att dela med sig av kunskap och erfarenheter, att inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt att stärka yrkesroller.

Mötesplats IFO

Mötesplats IFO är ett årligt återkommande och uppskattat arrangemang som bereder plats på scen för kommunernas egna verksamheter inom Individ- och familjeomsorg.

Nya GRannar

Projektet syftar till att ge personal som arbetar gentemot ensamkommande barn och unga bättre verktyg och stärkt kompetens för att kunna möta barnen med en långsiktig målorienterad omsorg som präglas av ett ställföreträdande föräldraskap, ett respektfullt förhållningssätt och god omsorg med hög kvalitet.

Nyanlända barn i den sociala barn- och ungdomsvården

En FoU-studie som syftar till att ta fram ett kunskapsunderlag som kan ligga till grund för att utveckla socialtjänstens arbetssätt och insatser när det handlar om nyanlända barn och deras familjer.

Parenting young Children (PYC)

PYC är ett föräldrautbildningsprogram som vänder sig till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar.

Personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området i GR-kommunerna

Den senaste sammanställningen publicerades 2014.

Plug In 2.0: Deltagarenkäter och fallstudier av verkstäder

Plug In är Sveriges största projekt för att stötta ungdomar till att fullfölja gymnasieskolan. FoU i Väst/GR har fått i uppdrag av SKL att genomföra enkäter med projektets deltagande ungdomar, som en del av en bredare extern utvärdering av projektet som ska göras framöver.

Samarbete om FoU-stöd till Gryning Vård AB

Kunskapsbaserat utvecklingsarbete för kvalificerade vårdinsatser. Fokuserar på bedömningsinstrument, FoU-cirklar och forskningsstöd i utvecklingsinsatser.

SamTidigt

Syftet med projektet var att utveckla metoder och verktyg så att skola och socialtjänst ska ge samordnade och samtidiga insatser, i tid till barn i utsatta miljöer. Projektets deltagare var medarbetare och chefer i skola och socialtjänst i sju kommuner.

Social översiktsplan i Kungälv

I Kungälvs kommun finns sedan 2015 en social översiktsplan som ska vara ett stöd vid prioritering av insatser för att skapa ett socialt hållbart samhälle i hela kommunen. FoU i Väst/GR bistår under vintern 2016–2017 i uppföljning och vidareutveckling av arbetet med den sociala översiktsplanen.

Solrosen – stöd när en familjemedlem är frihetsberövad

Solrosen erbjuder stöd till barn och familjer med en frihetsberövad familjemedlem. FoU i Väst/GR utvärderar verksamheten.

Ungdomsmottagningarna i Västra Götalands län

FoU i Väst/GR kartlägger ungdomsmottagningarna i länet, belyser vilka ungdomsgrupper som kommer dit samt utvärderar de särskilda satsningar som görs för att förstärka arbetet med psykisk hälsa.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) socionomprogrammet

GR bidrar till att understödja dialogen mellan medlemskommunerna och Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, om den verksamhetsförlagda utbildningen för socionomer.

  1. Läs mer

Västermodellen

Väster(norrlands)modellen syftar till ökad delaktighet för de barn och unga som har kontakt med socialtjänsten och för socialsekreterare som möter barnen. FoU i Väst ger processtöd när Göteborgs Stad inför modellen.

Yrkesresan – ett regionalt kompetensprogram

Yrkesresan är en satsning för att öka kompetens och stabilitet bland personal i den sociala barn- och ungdomsvården i GR-kommunerna.

Öppna jämförelser och kvalitetsregister inom socialtjänsten

GR ger kommunerna stöd för att kunna analysera och använda öppna jämförelser i sitt förbättringsarbete. GR-kommuner deltar sedan våren 2012 också i nätverk kring kvalitetsregistret Senior alert respektive Svenska Palliativregistret.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund