GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Utvärdering av intraprenader som driftsform

FoU i Väst/GR har fått i uppdrag att utvärdera intraprenadformen utifrån äldreboendet Gärdas Gård och gruppboendet Kvartetten i Göteborgs Stad.

På uppdrag av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad bedrivs försöksverksamhet med intraprenadform på tre boenden i SDF Askim-Frölunda-Högsbo. Syftet är att uppmuntra till utveckling av idéer i verksamheten för att uppnå bättre kvalitet, ge möjlighet till ökat engagemang, delaktighet och inflytande för brukare och personal, stödja ett långsiktigt ekonomiskt tänkande samt dra lärdomar som kan överföras till flera verksamheter.

FoU i Väst/GR har fått i uppdrag av stadsledningskontoret att utvärdera intraprenadformen utifrån äldreboendet Gärdas Gård och gruppboendet Kvartetten, med start i maj 2016. Några av frågeställningarna är: Vilka förutsättningar krävs för att intraprenader ska utvecklas? Vad upplevs bidra till ökad handlingsfrihet? Vilka lärdomar kan dras och överföras till annan kommunal verksamhet? Vilka konsekvenser kan intraprenadverksamhet få för stadsdelen och kommunen på längre sikt?

Utvärderingen slutredovisas i en rapport i december 2016.
Kontaktperson på GR

Lisbeth Lindahl
031-335 51 79

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund