GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Förebyggande och hälsofrämjande arbete i GR-kommunerna

 

Ett nätverk har startats och flera utvärderingar och studier pågår inom området förebyggande och hälsofrämjande arbete för äldre:

GR-gemensamt nätverk

FoU i Väst/GR har startat ett GR-gemensamt nätverk för nyckelpersoner inom det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i medlemskommunerna. Initiativet kommer från nätverket för äldreomsorgs/hälso- och sjukvårdschefer och syftet är att bidra till kunskapsutveckling och regionalt lärande inom området, genom fördjupning i aktuell forskning och erfarenhetsutbyte.

Kan Life filming vara en väg till ökad delaktighet?

Hösten 2015 genomfördes ett projekt i Göteborgs Stad Centrum där äldres och ungas behov och upplevelse av sin boendemiljö undersöktes med hjälp av metoden Life filming. Lisbeth Lindahl, FoU i Väst, har varit följeforskare i projektet. Syftet var att utvärdera projektets betydelse för deltagarna, framför allt om det bidrog till en upplevelse av ökad delaktighet.

Resultat från följeforskningen visar att förkunskaperna när det gäller att använda en surfplatta varierade mycket mellan deltagarna när projektet startade. Ett flertal seniorer saknade helt kunskaper om hur en surfplatta fungerar. Likaså varierade förkunskaperna om hur man filmar med hjälp av en surfplatta.

  1. Här kan du ta del av rapporten

    PDF
    Kontaktperson Lisbeth Lindahl
 

Förebyggande och hälsofrämjande arbete i GR-kommunerna en studie

FoU i Väst/GR har fått i uppdrag av nätverket för äldreomsorgschefer och hälso- och sjukvårdschefer i GR-kommunerna att genomföra en studie av förebyggande och hälsofrämjande arbete för äldre. Studien kommer bestå av två delar: dels kommer orsakerna till varför äldre söker bistånd första gången undersökas, dels kommer en kartläggning göras av vilka förebyggande och hälsofrämjande insatser för äldre som finns i GR-kommunerna.

Syftet med studien är att ta reda på om det förebyggande och hälsofrämjande arbetet som erbjuds i GR-kommunerna överensstämmer med äldres faktiska behov. Datainsamlingen sker bland annat genom en enkätundersökning och genom att två biståndshandläggare per stadsdel/kommun går igenom de tio senaste ärendena utifrån ett standardiserat frågeformulär. Resultaten diskuteras sedan på två workshops med nyckelpersoner från kommun och primärvård.

Studien startar hösten 2015, avslutas sommaren 2016 och genomförs av Theresa Larsen vid FoU i Väst/GR.

      Kontaktperson Theresa Larsen


Träffpunkters betydelse för äldres hälsa

FoU i Väst genomför på uppdrag av SDF Centrum, SDF Västra Göteborg och SDF Örgryte-Härlanda en utvärdering med fokus på hur den förebyggande verksamheten i form av mötesplatser och kulturhus bidrar till att främja äldres hälsa. Syftet med utvärderingen är att undersöka i vad mån och på vilket sätt mötesplatser som riktar sig till seniorer upplevs främja deltagarnas fysiska, psykiska och sociala hälsa. Ytterligare en fråga som undersöks är vilka grupper som deltar i aktiviteterna där.

Studien påbörjades hösten 2015, pågår till sommaren 2016 och genomförs av Lisbeth Lindahl vid FoU i Väst/GR.

       Kontaktperson Lisbeth Lindahl

 

Kontaktperson på GR:

Sara Nordenhielm
031-335 51 90
0734-34 50 01

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund