GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Är samverkan med lokalsamhället en väg för arkitekter och byggherrar att skapa hållbara bostäder för seniorer?

Forskningsrådet Formas har beviljat Chalmers Arkitektur och FoU i Väst/GR drygt fyra miljoner kronor för att bedriva projekt DIABAHS (Dialog Bygg Hållbart för Seniorer).

I syfte att bidra till en socialt hållbar boendemiljö på lokal nivå är det vanligt att samhällsplanerare använder sig av dialoger som metod. Men detta är mindre vanligt bland byggherrar och arkitekter som ansvarar för planeringen av nya bostäder i ett område.

Projektets övergripande syfte är att undersöka om samverkan med lokalsamhället är ett sätt för arkitekter/byggherrar att skapa ett hållbart boende för seniorer.

Finns inte mycket tidigare forskning

Det finns inte mycket tidigare forskning som har studerat just detta. Frågan är hur en sådan samverkan genomförs och vad den bidrar till? Hur byggherren och arkitekten genomför samverkan i olika faser av planeringsprocessen är viktigt att undersöka för att kunna föreslå metoder som bidrar till en hållbar boendemiljö för seniorer i framtiden.


Exempel från Göteborg, Mölndal, Tjörn och Alingsås

Projektet baseras på fyra exempel som har valts ut för att illustrera olika sammanhang och sätt att samverka på. Gemensamt för dem är att samtliga handlar om bostäder för personer över 65 år. Exemplen finns i Göteborg, Mölndal, Tjörn och Alingsås.

Några av de frågor som ska studeras i projektet är:

  • Vilka faktorer är nödvändiga för att uppnå hållbara bostäder för seniorer?
  • På vilket sätt bidrar dialog i olika skeden av planeringen till hållbara bostäder?
  • Vilka arbetsmodeller används i dialog med lokalsamhället?
  • Hur integrerar byggherren och arkitekten lokalsamhällets perspektiv i sina beslutsprocesser?


Handbok med praktisk vägledning

Projektet kommer att bidra med kunskaper användbara vid planering av ett hållbart boende för seniorer. Ett resultat av projektet kommer att bli en handbok med praktisk vägledning för byggherrar, arkitekter och planerare. Projektet kommer även bidra till vetenskaplig kunskap om hur samarbete mellan byggherren/arkitekten och lokalsamhället kan genomföras, samt om den typen av samverkan bidrar till ökad hållbarhet i boendemiljön för seniorer.

Kontaktpersoner

Inga Malmqvist
Projektledare
Chalmers Arkitektur
031-772 24 06

Lisbeth Lindahl
Operativ projektledare
FoU i Väst/GR
031-335 51 79

Cecilia Kaan
Projektassistent
FoU i Väst/GR
031-335 50 75

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund