GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Utbildningsgruppen (UG)

Prenumerera på utskick
Tillgängliga prenumerationer
Prenumerera på nyheter från Utbildningsgruppen (UG) på GR
 
 

Förändra prenumerationer

Så fungerar:

|

Regionalpolitiska utbildningsmål
Utbildningsgruppens förslag till kvalitativa och kvantitativa mål för det livslånga lärandet tar sin utgångspunkt i en vision för framtidens lärprocesser. Målen antogs av GR:s Förbundsstyrelse i november 2001.

Samverkansavtal /Interkommunala ersättningar:
Samverkansavtal eller andra överenskommelser finns för samtliga skolformer från förskola till och med vuxenutbildning inom regionen.

Uppföljning, Utvärdering & Utveckling, U3
Här finns ett omfattande statistiskt material som redovisar regionens utbildningsverksamhet med bl.a. diagram beskrivande samtliga skolformer, samt kommunvisa diagram över grund- och gymnasieskola.

Dokument
Presidium
Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Helene Odenjung (L)
Ordförande

Mats Werner S Härryda, Utbildningsgruppens vice ordförande

Patrik Linde (S)
Vice ordförande

Kontaktpersoner på GR

Peter Holmström

Bengt Randén
Utbildningschef

Cecilia Salmi

Cecilia Salmi
Sekreterare för Utbildningsgruppen

031 - 335 50 60, 0705-35 15 90

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund