GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

elevinformation.se   

ELIN

ELIN är Göteborgsregionens gemensamma elevinformationssystem, med tillhörande modul KAA. ELIN byggs på uppdrag av medlemskommunerna. Syftet med det regiongemensamma systemet är att utgöra ett underlag för interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor samt för att kommunerna ska kunna uppfylla det kommunala aktivitetsansvaret. Ett ytterligare syfte är att kunna ta fram underlag för att att regionalt kunna följa upp GRs samverkansavtal.

Systemet kommer att ersätta och komplettera GRUUS innan sommaren 2017. Gymnasieskolor inom GR rapporterar till ELIN, i vissa fall kan även gymnasieskolor utanför GR rapportera in till systemet. Systemet hämtar (och i vissa fall lämnar) elevinformation från skolornas egna elevadministrativa system, antagningssystemet Indra2, KAA, nationellt befolkningsregister samt nationell betygsdatabas. För att underlätta rapporteringen rekommenderas automatiska överföringar från egna systam. Användare är i första hand gymnasieekonomer och gymnasieskolans administratörer. Dessa tillsammans med rektorer och chefer från fristående och kommunala skolor, utbildningschefsnätverket mfl har varit referenter under utvecklingen.

KAA
KAA är en modul i ELIN  och genom den integrationen hämtas information direkt från bland annat ELIN, Indra2, nationellt befolkningsregister och den nationella betygsdatabasen (BEDA.) KAA är utformad för att underlätta kommunernas rapporteringsskyldighet enligt det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).  Registreringar i modulen läser automatiskt in uppgifter i den SCB-fil som kommunerna är ålagda att skicka in till Skolverket två gånger per år. Modulen stödjer en enhetlig rapportering utifrån ett framtaget regelverk med överenskomna variabler och definitioner. Modulen begränsar sig inte till de uppgifter och variabler som Skolverket vill få in utan är också ett verktyg som stödjer delar av KAA-handläggarnas arbete genom att det kontinuerliga uppföljningsarbetet kan registreras.
 

GRUUS    (GRs Ungdomsuppföljningssystem)  

I GRUUS finns alla ungdomar mellan 16-20 år som är folkbokförda i Göteborgsregionen (GR) samt alla ungdomar, oavsett ålder och hemkommun, som går på gymnasieskola inom GR.

GRUUS är i första hand till för informationsansvariga på kommunal förvaltning inom GR och gymnasieskolorna i GR. Syftet med GRUUS är att alla berörda parter; avlämnande skola, mottagande skola, hemkommun och skolkommun, snabbt ska bli varse förändringar som sker med de egna ungdomarna.

Användare

Registreringsansvarig avser person på gymnasieskolan som löpande rapporterar avgående och tillkommande elever i GRUUS.

Uppföljningsansvarig avser person som arbetar med informationsansvar och som i systemet administrerar elever som står utanför gymnasieskola.

Tittarbehörighet - har tillgång till informationen i GRUUS, men kan inte registrera i systemet.

Anvisningar och tidsplan  

Här finns länkar till hjälpfiler i pdf-format

ELIN

Kontaktpersoner på GR:

  • Jenny Sjöstrand
  • Andrea Toth

elevinformation@grkom.se


GRUUS

Kontaktperson på GR:

  • John Nelander


GRUUS (GRs Ungdomsuppföljningssystem)
GRUUS    (GRs Ungdomsuppföljningssystem

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund