GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


EU och skolan

GR Utbildning medverkar i flera nationella satsningar och samarbetar med bland annat Europaparlamentet, EU-kommissionen, Universitets- och högskolerådet samt Regeringskansliet för att stärka EU-kunskapen hos lärare och elever i Sverige.


EU-minuten

Pedagogiskt Centrum vid GR Utbildning har tagit fram förberedelseövningar och tips på hur skolor kan uppmärksamma EU-dagen. Läs mer här.

Europaparlamentets ambassadörsskolor
GR Utbildning medverkar i genomförandet av Europaparlamentets satsning på elever i högstadiet samt vid gymnasieskolans praktiska och teoretiska program, bland annat genom att utveckla läromedel för programmet.
Läs mer här.

Skolambassadörer för EU
En av de lyckade utbildningssatsningar för lärare som lyftes upp i SOU 2016:10 EU-på hemmaplan. GR Utbildning har medverkat i utvecklingen och i genomförandet av utbildningssatsningen sedan starten 2009. Läs mer här.

EU- och FN-rollspel
Varje år genomför Pedagogiskt Centrum vid GR Utbildning ett 20-tal FN- och EU-rollspel på skolor runt om i Göteborgsregionen, i både grundskolor och gymnasieskolor. Läs mer här.


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund