GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Arbets-
marknad

Arbetsmarknaden inom Göteborgsregionen är en sammanhållen arbetsmarknads-region. Det är möjligt att arbetspendla inom cirka en timme mellan bostad och arbete, oavsett i vilken kommun i regionen man bor eller arbetar. GR är därför en naturlig plattform för medlemskommunernas gemensamma agerande, både när det gäller sysselsättningsgraden bland invånarna generellt och att tillgodose kommunernas behov av personalförsörjning specifikt. Läs mer

EU-projekt i GRs regi har ökat stadig de senaste åren. I enlighet med GRs verksamhetsinriktning ska EU-arbetet genomsyra förbundets verksamhet. Målsättningen är att EU-arbetet ska bidra till tillväxt och utveckling i medlemskommunerna, gärna i form av gemensamma utvecklingsprojekt. GR deltar därför i flera regionala, nationella och internationella EU projekt och nätverk som rör utbildning, arbetsmarknad, sociala frågor, samhällsplanering och forskning.
Läs mer

Social välfärd omfattar frågor som rör äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, hälso- och sjukvård samt psykiatri.

Inom social välfärd jobbar GR bland annat med kompetensutveckling för personal och förtroendevala samt med forskning och utveckling genom FoU i Väst. Kunskapsspridning i form av rapporter, broschyrer och andra dokumentationer kring den forskning och kompetensutveckling som görs är en viktig del i vårt arbete. Läs mer

Hållbar tillväxt Målen för Hållbar tillväxt i Göteborgsregionen innebär att GR skall arbeta för att stimulera en fortsatt befolknings-tillväxt och samtidigt ta vara på de möjligheter en fortsatt region-förstoring ger samt att stärka de kvaliteter som gör att vi vill leva och verka i samt besöka Göteborgsregionen. Vi ska också arbeta för att skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur som utgår från storstadsområdets möjligheter samt utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem med en attraktiv kollektivtrafik.
Läs mer

Skola och utbildningsområdet ansvarar GR Utbildning för och deras arbete leds av Utbildningsgruppen som har utarbetat regionalpolitiska utbildningsmål, vilka förankrats i kommunerna.. Verksamheten initierar och driver nätverk och arrangerar träffar för skolpolitiker, skolchefer, rektorer m.fl. Projekt genomförs i samverkan med kommunerna i Göteborgsregionen och med nationella myndigheter. Vid sidan av idé- och erfarenhetsutbyte drivs en rad utvecklingsprojekt.
Läs mer

Kurser & Konferenser till kommunanställda erbjuds i stor omfattning på GR. Att samordna och erbjuda kompetensutveckling till personal som arbetar inom kommunal verksamhet är en del i GRs uppdrag. GR erbjuder kurser, konferenser, seminarier och utbildningar inom områdena Ekonomi, Juridik, Administration, EU, Hållbar utveckling, Hälso- och sjukvård, Ledarskap & Kommunikation, Skola, Socialt arbete, Teknik och Miljö. Utbildningar genomförs också på uppdrag.
Läs mer

Miljö och samhällsbyggnad Genom mål- och strategidokumentet "Hållbar tillväxt" har förbundsstyrelsen lagt fast huvudriktningen för arbetet att utveckla såväl den regionala strukturen som miljön. Göteborgsregionen skall fortsätta att växa både genom ökad befolkning och genom regionförstoring. Det förutsätter förbättrad infrastruktur och kortare restider för ett stort antal boende och verksamma i stora delar av Västra Götaland och Halland.
Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund