GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2016-10-18 14:18
  Medling om nytt avtal
  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta har tillsammans med Brandmännens Riksförbund (BRF) begärt medling i RiB förhandlingar. 
  Läs mer


 • 2016-10-17 14:32
  Ökade etableringsmöjligheter för nyanlända
  Personer som idag står utanför arbetsmarknaden ges ökade möjligheter till inträde eller återinträde på arbetsmarknaden.
  Läs mer


 • 2016-10-14 16:43
  Staten kan stödja kommuner bättre i mottagandet
  Landets kommuner gör allt för att klara mottagandet av nyanlända. Men på grund av bostadsbrist finns uppenbara risker för dåliga lösningar. Staten kan ge kommunerna ett bättre stöd.
  Läs mer


 • 2016-10-13 13:16
  Nytt avtal klart för räddningstjänst i beredskap
  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta har tillsammans med Kommunal och Vision undertecknat ett nytt avtal för landets beredskapsbrandkårer.
  Läs mer


 • 2016-10-11 15:53
  Inga fler riksintressen bör få pekas ut – ännu
  Statliga myndigheter bör inte få peka ut några nya områden av riksintresse förrän hela systemet för riksintressen gjorts om. Det skriver SKL i ett yttrande.
  Läs mer


 • 2016-10-11 13:08
  Sju punkter för att möta behoven inom sfi
  Behovet av fler utbildade lärare inom sfi och svenska som andraspråk är mycket stort. SKL har tagit fram samlad strategi som omfattar åtgärder från såväl staten som kommunerna.
  Läs mer


 • 2016-10-10 13:53
  Krävs mer för att öka klimatsmart resande
  Det krävs större statliga satsningar än i dag för att Sverige ska nå nationella mål om klimatsmart resande. Det skriver SKL i ett yttrande till ett delbetänkande från Miljömålsberedningen.
  Läs mer


 • 2016-10-07 15:13
  Inför regionreformen enhetligt
  Färre och jämnstarka regioner behövs. Det är viktigt att tidplanen hålls och att förändringar införs samtidigt. Det slår SKL fast i sitt yttrande till Indelningskommittén.
  Läs mer


 • 2016-10-07 11:41
  Företagsförvärv stärker digital utveckling
  Det landstings- och regionägda bolaget Inera AB blir ett företag inom Sveriges Kommuner och Landsting. Därmed stärks förutsättningarna för en ökad digitalisering i offentlig sektor.
  Läs mer


 • 2016-10-07 09:45
  Finansiering av järnvägsbygge måste lösas
  Det är bra att regeringen tar ställning för en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Men finansieringen är ett problem som måste lösas.
  Läs mer


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund