GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet
Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

Du är här:

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2014-10-30 13:29
  SKL välkomnar överenskommelse om strukturfonder
  SKL välkomnar överenskommelsen som EU-kommissionen och regeringen har nått om hur europeiska struktur- och investeringsfonder ska användas i Sverige de närmaste sju åren.
  Läs mer


 • 2014-10-29 11:43
  Vården säkrare än vi trott
  Nya data från Sveriges Kommuner och Landsting visar att antalet patienter som avlider eller får bestående men av vårdskador är avsevärt lägre än tidigare studier visat.
  Läs mer


 • 2014-10-29 11:01
  SKL:s råd om ebolautbrottet
  SKL har tagit fram en vägledning med syfte att stödja landsting, regioner och kommuner i frågor som rör utbrottet av ebola. Informationen uppdateras kontinuerligt.
  Läs mer


 • 2014-10-29 08:42
  Positiva resultat i Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd
  Utsatta människor behöver snabbt stöd. Det är därför positivt att väntetiderna på socialkontoren är fortsatt korta och att samverkan med andra myndigheter prioriteras.
  Läs mer


 • 2014-10-27 14:37
  Lärare prisas för nytänkande digital undervisning
  Läraren Karin Nygårds från Stockholm får idag utmärkelsen Guldäpplet för sitt arbete att öka sina elevers digitala förmågor.
  Läs mer


 • 2014-10-23 16:45
  SKL kommenterar regeringens budget
  I budgeten finns flera satsningar på välfärdssektorn. Många av satsningarna är detaljstyrande och bygger på medfinansiering, till exempel satsningar på kollektivtrafiken.
  Läs mer


 • 2014-10-22 14:27
  Oro för färre utbildningsplatser
  Mer än hälften av specialistsjuksköterskeutbildningarna underkänns i Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering. SKL ser en risk att antalet utbildningsplatser kan komma att minska.
  Läs mer


 • 2014-10-22 13:44
  Fritidshemmens kvalitet i fokus
  Kvalitet i fritidshem består av så mycket mer än elevgruppens storlek. SKL:s nya skrift underlättar för politiker och förvaltning att följa upp verksamheten.
  Läs mer


 • 2014-10-21 09:47
  SKL välkomnar delar av utredningsförslag om läkemedel
  Socialdepartementet har gett Sveriges Kommuner och Landsting möjlighet att yttra sig över Läkemedels- och apoteksutredningens delbetänkande "Läkemedel för särskilda behov".
  Läs mer


 • 2014-10-20 13:33
  Bra med stärkt skydd för visselblåsare
  SKL är positiva till Visselblåsarutredningens förslag att medarbetare i kommuner, landsting och regioner som påtalar missförhållanden ska kunna vara anonyma.
  Läs mer


Information:

Logga in internt GRöppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan - Regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca 950.000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.