GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2018-04-26 10:00
  Hans Karlsson lämnar SKL
  Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, lämnar SKL den 31 oktober. Hans Karlsson tillträder i höst en tjänst som verksamhetschef för slutenvård Arvika.
  Läs mer


 • 2018-04-20 12:07
  Systematiskt förbättringsarbete minskar tvångsåtgärder
  SKL avvisar flera förslag från utredningen om tvångsåtgärder i psykiatrin. SKL vill se ett fortsatt systematiskt förbättringsarbete med fokus på förebyggande och frivilliga insatser.
  Läs mer


 • 2018-04-20 11:40
  Digitalisering kräver fördjupad samverkan
  Mål och strategi för digitalisering av offentlig sektor välkomnas av SKL, som menar att det krävs en fördjupad samverkan mellan staten och kommunsektorn för att uppfylla målen i strategin.
  Läs mer


 • 2018-04-20 11:32
  SKL kritiskt till nya energiregler
  Boverket föreslår nya byggregler för energianvändning. Förslaget riskerar att ge en ökad klimatpåverkan och minskad resurseffektivitet istället för tvärtom, skriver SKL i ett yttrande.
  Läs mer


 • 2018-04-19 08:31
  Så ska välfärden hitta och utveckla framtidens chefer
  För att utveckla välfärden behövs bra chefer som kan leda och driva förändring tillsammans med medarbetarna. I en ny rapport diskuterar SKL hur välfärden blir mer attraktiv för nya chefer.
  Läs mer


 • 2018-04-17 14:16
  Glädjande besked om höghastighetsbanor
  SKL välkomnar att regeringen nu bjuder in allianspartierna och Vänsterpartiet till överläggningar om framtida satsningar på stambanor för höghastighetståg.
  Läs mer


 • 2018-04-17 09:56
  Det behövs framförhållning vid satsning på feriejobb
  Satsningen på feriejobb i regeringens budget är positiv, men för att kommunerna ska kunna använda extrapengarna behöver informationen komma tidigare.
  Läs mer


 • 2018-04-16 11:36
  SKL välkomnar satsning på ny välfärdsteknik i vårbudget
  Regeringens satsning på ny teknik i äldreomsorgen välkomnas av SKL. Riktade statsbidrag är dock fortsatt problematiskt för att hantera kommunsektorns långsiktiga utmaningar.
  Läs mer


 • 2018-04-10 10:29
  Fokus på kvalitet i särskilt boende för äldre
  Över 200 kommuner har antagit SKL:s rekommendation om kvalitetsarbete i särskilt boende för äldre. En rapport har nu lämnats till regeringen, samtidigt som arbetet fortsätter.
  Läs mer


 • 2018-04-04 15:06
  Rapport av arbetet för psykisk hälsa 2017
  SKL har lämnat en rapport till regeringen om vad som gjorts inom överenskommelsen ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017”. Behov av långsiktiga satsningar kvarstår.
  Läs mer


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund